Pou?ení o právu na odstoupení od smlouvy & Vzorový formulá? pro odstoupení od smlouvySpot?ebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, p?i?emž spot?ebitelem je každá fyzická osoba, která u?iní právní úkon pro ú?ely, jež nemohou být p?ipsány p?evážn? její obchodní, ani nezávislé profesní ?innosti:A. Pou?ení o právu na odstoupení od smlouvyPrávo odstoupit od smlouvyDo čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (LIDAR Sp. z o.o.

Pisastowska 7

46-380 Dobrodzień

Poland

Tel: +48 343435773, E-Mail: lidarbarres@gmail.com) rozhodnutí o Vašem odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.Důsledky odstoupení od smlouvyOdstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.Zboží nám musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.Nesete přímé náklady za vrácení zboží. Přímé náklady za vrácení zboží, které nám není kvůli jeho vlastnostem možné zaslat normálně poštou zpět (spediční zboží), činí maximálně 250 EUR.Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.Všeobecné pokyny1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.

2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.

3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.B. Vzorový formulá? pro odstoupení od smlouvyChcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.Adresát:LIDAR Sp. z o.o.

Pisastowska 7

46-380 Dobrodzień

Poland

Tel: +48 343435773

E-Mail: lidarbarres@gmail.comOznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)______________________________________________________________________________________________________________Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________________________________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů________________________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů________________________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)_________________________

Datum(*) Nehodící se škrtněte.